HoofdmenuMenu
https://www.taxeren-online.nl/algemene-voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die Gio Adviesgroep B.V. aan consumenten levert op www.taxeren-online.nl.

2. Begrippen en definities

media: alle eigen kanalen die Gio Adviesgroep B.V. gebruikt voor haar dienstverlening; product: tastbaar goed, geleverd door Gio Adviesgroep B.V., niet zijnde een dienst; dienst: verstrekking van informatie of advies; informatie: alle algemene inlichtingen die via media door Gio Adviesgroep B.V. worden gegeven; afnemer: de consument die een product of dienst van Gio Adviesgroep B.V. afneemt.

3. Prijzen

3.1. Alle gepubliceerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3.2. De prijs voor eenmalige afname van een product of dienst is de prijs die geldt op de dag van de bestelling van het product of van de ontvangst van de opdracht tot dienstverlening.

4. Betaling

4.1. Het doen van bestellingen van producten en het afnemen van diensten verplicht tot betaling op de door Gio Adviesgroep B.V. aangegeven wijze, tenzij het product of de dienst gratis is.
4.2. Bij het uitblijven van betaling zonder reden mag Gio Adviesgroep B.V. iedere vorm van verdere dienstverlening staken totdat de verschuldigde betaling ontvangen is.
4.3. Gio Adviesgroep B.V. kan bij niet-, niet-tijdige of onvolledige betaling de wettelijke rente in rekening brengen en overgaan tot incassomaatregelen. Daaraan verbonden redelijke kosten zullen in rekening worden gebracht bij de afnemer.

5. Leveringstermijn

5.1. Bij bestellingen van producten en afname van diensten wordt altijd een leveringstermijn afgesproken. 5.2. Bij eventuele overschrijding van de leveringstermijn wordt de afnemer vooraf ingelicht. In goed overleg wordt een nieuwe leveringstermijn bepaald.
5.3. Bij overschrijding van de afgesproken leveringstermijn mag de afnemer ook kiezen voor annulering van de bestelling of opdracht tot dienstverlening. Eventuele betalingen voor nog niet geleverde producten of verrichte diensten worden teruggestort.

6. Voorbehouden

6.1. Op alle schriftelijke en digitale uitgaven van Gio Adviesgroep B.V. rust auteursrechtelijke bescherming. Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud is behoudens schriftelijke toestemming van
Gio Adviesgroep B.V. verboden.
6.2. Producten en diensten worden uitsluitend verleend voor eigen gebruik.

7. Wijzigingen

7.1. Gio Adviesgroep B.V. streeft er voortdurend naar haar producten en diensten te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn om deze voorwaarden aan te passen.